Zaproszenie na konferencję „Harcerska Szkoła”

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „Wierchy”, w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty i przy wsparciu Komendanta Chorągwi Krakowskiej serdecznie zaprasza 16 maja do Krakowa na konferencję „Harcerska Szkoła”, na którą zapraszają nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół oraz pełnoletnich instruktorów harcerskich zainteresowanych koncepcją „harcerskiej szkoły”.

Cele konferencji:

  • propagowanie harcerstwa w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
  • wzmacnianie więzi pomiędzy jednostkami harcerskimi działającymi przy szkołach, a dyrektorami i kadrą pedagogiczną szkół poprzez przestawienie zasad formalnych współdziałania harcerstwa i szkoły
  • poszerzenie wiedzy wśród nauczycieli i dyrektorów szkół na temat harcerstwa, przy jednoczesnym ukazaniu instruktorom ZHP korzyści płynących z partnerstwa między szkołami, a jednostkami organizacyjnymi ZHP
  • wspólne wypracowanie i ukazanie sposobów jakimi harcerstwo może wspomagać program wychowawczy szkoły. promowanie koncepcji „harcerskiej szkoły”
  • promowanie pozyskiwania kadry Związku Harcerstwa Polskiego wśród osób dorosłych

Konferencja odbędzie się w Szkole Podstawowej im. św. W. Pallottiego przy Zespole Szkół Pallotyńskich w Krakowie w terminie 16 maja 2015r. Koszt to 30 zł.

Zgłoszenia w formie elektronicznej do dnia 17.04.2015r. Więcej informacji można znaleźć pod adresem szkolatrenerowzhp.pl, kontakt – harcerskaszkola@szkolatrenerowzhp.pl.

 

Program konferencji

do godz. 9.45 – przybycie uczestników, odebranie materiałów konferencyjnych
10.00 – oficjalne rozpoczęcie konferencji, powitanie zebranych gości i uczestników konferencji, wystąpienia zaproszonych gości
10.30 – 12.30 – część wykładowa konferencji
Prezentacja tematu „Co łączy harcerstwo ze szkołą, a szkołę z harcerstwem” – przedstawienie zasad współpracy między organizacjami harcerskimi ze szkołą przez min. przedstawicieli MEN, kuratora oświaty, organu prowadzącego szkołę, dyrektora szkoły, w której działają jednostki harcerskie, nauczyciela współpracującego ze szkołą, Głównej Kwatery ZHP.
12.30 – 13.30 – przerwa obiadowa
14. 00 – 16. 00 – część warsztatowa konferencji (do wyboru przez uczestników konferencji)
– Dokumentowanie zasad współpracy między jednostkami harcerskimi a szkołą.
– Formy współpracy jednostek harcerskich ze szkołą.
– Jak założyć harcerstwo w szkole?
16.00 – 16.15 – przerwa kawowa
16.15 – podsumowanie i prezentacja wyników warsztatów
17.00 – uroczyste zakończenie konferencji, wręczenie zaświadczeń uczestnictwa w konferencji, wylosowanie zwycięzcy „dyskusji multimedialnej”, a także rozdanie materiałów konferencyjnych.

phm. Dorota Wieluńska

członek Zespołu PR Chorągwi Stołecznej

 

Może Ci się spodobać...