Rada Chorągwi

TERMINY NAJBLIŻSZYCH ZBIÓREK RADY

19 września 2013 r. godz. 18.15

 

 

 

AKTUALNOŚCI

27 czerwca 2013 r.

W zbiórce Rady Chorągwi uczestniczyli: członkowie GK ZHP (z Naczelniczką ZHP i Skarbnikiem ZHP), Komenda Chorągwi, członkowie Komisji Rewizyjnej Choragwi oraz przewodniczący Sądu Harcerskiego. W spotkaniu wzięli udział audytorzy badający sprawozdanie finansowe za rok 2012, którzy przedstawili przyczyny sformułowania negatywnej opinii na temat tego sprawozdania – zarówno dotyczące roku 2012, jak i sięgające kilku lat wstecz. Rozmawiano na temat konsekwencji tego faktu (brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez KRCh, brak możliwości pozyskiwania 1% PIT w roku 2014) oraz o pilnych działaniach naprawczych, które powinny zostać podjęte przez Komendę Chorągwi. W związku z brakiem materiałów od KCh i podjętymi przez nią uchwałami ustalenia z 7 marca dotyczące wspólnej pracy nad kierunkami rozwoju stały się nieaktualne. Ustalono, że Rada podejmie próbę pracy nad kierunkami drogą elektroniczną. Rozmawiano także o sprawach bieżących, w tym o zmianach personalnych w KCh. Przewodniczący Rady, przedstawiciele KRCh oraz przewodniczący SHCh wskazali na konieczność uwzględnienia przez Komendę Chorągwi orzeczenia NSH ZHP, które zabrania pełnienia przez hm. B. Kowalewskiego funkcji m.in. w KCh. W związku z rezygnacją hm. Jerzego Łuszczka z mandatu członka Rady Choragwi wybrano w skład Rady  phm. Aleksandrę Korczak z Hufca Legionowo.

 

11 kwietnia 2013 r.

Odbyła się wspólna zbiórka Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej Chorągwi, z udziałem Komendy Chorągwi, podczas której nastąpiła wymiana poglądów członków władz chorągwi nt. kryteriów oceny działalności poszczególnych członków KCh przed podjęciem przez KRCh uchwały w sprawie absolutorium. Uzgodniono także kryteria oceny członków KCh przez KRCh, a także tryb i harmonogram działań KRCh związanych z oceną działalności i podjęciem uchwały w sprawie absolutorium oraz przedstawianiem jej wraz z uzasadnieniem Radzie Chorągwi.

 

7 marca 2013 r.

Spotkanie było poświęcone przede wszystkim kwestiom związanym z faktem, że z końcem 2012 r. przestał obowiązywać program rozwoju chorągwi. Ustalono, że nie będzie przyjmowany programu rozwoju na drugą połowę kadencji (to wyłączna kompetencja zjazdu chorągwi), ale do połowy czerwca KCh przygotuje analizę stanu chorągwi i stanu hufców, na podstawie której 27 czerwca 2013 r. zostaną przyjęte kierunki rozwoju chorągwi do zjazdu w grudniu 2014 r. Ponadto uzgodniono, że na czerwcowym zebraniu Rady zostanie przyjęta koncepcja pracy zespołu, którego celem będzie przygotowanie projektu programu rozwoju na zjazd w grudniu 2014 (na lata 2014-2018).

 

14 lutego 2013 r.

Odbyło się spotkanie robocze Rady Chorągwi, które było poświęcone nie najlepszej współpracy z Komendą Chorągwi. oraz innymi problemami w bieżącej pracy Rady. Ustalono, że zostanie zaproponowane spotkanie Komendzie Chorągwi w dniu 7 marca, na którym poruszone zostaną kwestie zasad dobrej współpracy, a także omówiony sposób prac nad planem rozwoju Chorągwi do końca obecnej kadencji.

 

21 grudnia 2012 r.

Rada Chorągwi zatwierdziła plan operacyjny do Strategii ZHP dla Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 25/III/2012 z 10 grudnia 2012 r.

 

8 listopada 2012 r.

W zbiórce Rady Chorągwi uczestniczyli przedstawiciele Komendy Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz hm. Dariusz Brzuska – reprezentant naszej Chorągwi w Radzie Naczelnej. Głównym tematem zbiórki było podjęcie decyzji dotyczących planowania działań Chorągwi w związku z kończącym się programem rozwoju (który został przyjęty przez Zjazd Chorągwi w listopadzie 2010 r. tylko na dwa lata). Uzgodniono, że w grudniu Komenda Chorągwi przedstawi Radzie Chorągwi do zatwierdzenia program operacyjny na rok 2013, a także ocenę realizacji programu rozwoju na lata 2010-2012. Na spotkaniu w styczniu 2013 r. zostanie ustalony tryb pracy nad kierunkami rozwoju Chorągwi do końca kadencji, które, po konsultacjach z kadrą Chorągwi, zostaną przyjęte wiosną 2013 r. Następnie odbyła się dyskusja nt. informacji Komendy Chorągwi w sprawach bieżących: o kwestii hufców Zalew i Wołomin, o zawieszeniu b. komendanta chorągwi oraz o sytuacji majątkowej i finansowej. Ponadto Rada przyjęła rezygnację hm. Sebastiana Sosińskiego z funkcji członka Rady Chorągwi i wybrała na jego miejsce phm. Jana Marcinkowskiego z Hufca Nowy Dwór Mazowiecki.

 

11 października 2012 r.

W związku z niedobrymi doświadczeniami Rady Chorągwi z zatwierdzaniem sprawozdań (m.in. opóźnienia w sporządzeniu sprawozdań, problemy z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, generalnie brak terminowości) Rada przyjęło stanowisko „w sprawie trybu prac nad sprawozdaniem finansowym i merytorycznym Chorągwi Stołecznej ZHP”, będące wskazówką dla władz Chorągwi i mające służyć terminowemu i rzetelnemu przygotowaniu i zatwierdzeniu sprawozdań w przyszłości. Ustalono także na kwiecień 2013 r. wspólne spotkanie z Komisją Rewizyjną Chorągwi, które będzie poświęcone ustaleniu kryteriów oceny członków Komendy Chorągwi. Następnie Rada przyjęła uchwałę zmieniającą Regulamin Rady Chorągwi Stołecznej ZHP (w związku ze zmianami w Statucie ZHP, a także po wyciągnięciu praktycznych wniosków ze swojego funkcjonowania przez blisko dwa lata). W związku z nieobecnością Komendy Chorągwi omówienie spraw związanych z planem rozwoju Chorągwi do końca kadencji oraz kwestii bieżących (Hufiec Zalew oraz kwestie majątkowe i finansowe) przełożono na dodatkowe spotkanie w dniu 8 listopada 2012 r.

 

27 września 2012 r.

Na zaproszenie Rady w zbiórce uczestniczyli instruktorzy Hufca Warszawa-Praga-Północ, którzy przedstawili problemy związane z dotacją na HAL i rozliczeniem obozów. Rada zaleciła wykorzystanie dostępnych możliwości (począwszy od komisji rewizyjnej hufca), a przede wszystkim próbę załatwienia problemów w drodze życzliwej rozmowy. W związku z nieobecnością odpowiednich członków Komendy Chorągwi omówienie spraw związanych z planem rozwoju Chorągwi do końca kadencji oraz kwestii bieżących przełożono na dodatkowe spotkanie 11 października 2012 r. Zaplanowano także, że na październikowej zbiórce zostanie uchwalona zmiana w regulaminie Rady, a także przyjęte stanowisko w sprawie trybu prac na sprawozdaniami w kolejnych latach.

 

 

29 czerwca 2012 r.

Spotkanie było poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania finansowego chorągwi za 2011 rok. W związku z brakiem opinii biegłego rewidenta, a także opinii Komisji Rewizyjnej Chorągwi, Rada Chorągwi rozważała ew. konsekwencje przełożenia głosowania na termin po 30 czerwca (a więc wynikający z ustawy o rachunkowości), w szczególności związane z obowiązkami organizacji pożytku publicznego i możliwością utraty prawa do pozyskiwania 1% od podatników. Po konsultacji ze Skarbnikiem ZHP i długiej dyskusji Rada postanowiła podjąć decyzję mimo braku opinii Komisji Rewizyjnej Chorągwi, ale po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok zostało zatwierdzone przez Radę Chorągwi kilka godzin później – po przywiezieniu biegłego rewidenta do siedziby Chorągwi, przedstawieniu przez niego opinii oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania członków Rady.

 

21 czerwca 2012 r.

Na pierwszej po zjeździe zbiórce Rady ustalono podstawowe kwestie dotyczące współpracy z nową Komendą Chorągwi. Ze względu na brak opinii biegłego rewidenta oraz Komisji Rewizyjnej Chorągwi przesunięto na 29 czerwca 2012 r. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Chorągwi za 2011 rok. W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Chorągwi na skutek wyboru hm. Marcina Adamskiego w skład Komendy Chorągwi wybrano na jego miejsce phm. Agnieszkę Siłuszek z Hufca Warszawa-Mokotów.

 

29 marca 2012 r.

W zebraniu Rady Chorągwi wzięli udział wszyscy członkowie Komendy Chorągwi, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz Sądu Harcerskiego Chorągwi, a także licznie przybyli komendanci hufców i członkowie komend hufców. Rada omówiła aktualną sytuację w chorągwi i wobec jej złożoności postanowiła odwołać się do najwyższej władzy – Zjazdu Chorągwi. Rada zwołała na dzień 16 czerwca 2012 r. zjazd nadzwyczajny Chorągwi w celu przeanalizowania aktualnej sytuacji Chorągwi oraz – jeśli Zjazd uzna za zasadne – w celu: podjęcia uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Komendanta Chorągwi, wyboru nowego Komendanta Chorągwi, określenia, na wniosek wybranego komendanta Chorągwi, liczebności Komendy Chorągwi oraz wyboru, na wniosek wybranego Komendanta Chorągwi, Komendy Chorągwi.

Ponadto Rada przyjęła rezygnację hm. Pauliny Gajownik z funkcji członka Rady Chorągwi i wybrała na jej miejsce phm. Agatę Gotowczyc z Hufca Warszawa-Wola.

 

16.01.2012 r.

Rada podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi na rok 2012 oraz wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2011. Ponadto omówiła przygotowania i przebieg zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ w dniu 11 stycznia 2012 r., zwołanego w związku z unieważnieniem przez Radę wyborów dokonanych przez zjazd zwykły tego hufca. Zostały także określone wstępnie terminy i tematyka spotkań Rady w roku 2012.

 

8.12.2011 r.

Rada zajmowała się projektem budżetu Chorągwi na rok 2012. W związku z niekompletnością danych przyjęcie dokumentu zostało przełożone na spotkanie w dniu 16 stycznia 2012. Ponadto Rada stwierdziła uchybienia w procedurze przygotowania i przeprowadzenia zjazdu Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ w dniu 22 października 2011 r. i w związku z tym podjęła uchwałę o unieważnieniu wyborów władz dokonanych podczas tego zjazdu. Rada zobowiązała Komendę Chorągwi do zwołania zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ, w dniu 11 stycznia 2012 r. w celu: wyboru komendanta hufca, określenia liczebności i wyboru komendy hufca na wniosek wybranego komendanta hufca, określenia liczebności i wyboru komisji rewizyjnej hufca, określenia liczebności i wyboru sądu harcerskiego hufca, a także zobowiązała Komendanta Chorągwi do powołania pełnomocnika ds. Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ, wykonującego obowiązki komendanta hufca.

 

26.10.2011 r.

Rada podjęła uchwałę, w której zobowiązała Komendę Chorągwi do przekazania na najbliższej zbiórce komendantów hufców szczegółowej informacji na temat wysokości dotacji na HAL 2011 pozyskanych z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Miasta Stołecznego Warszawy, a także: sposobu wyliczenia stawki za osobodzień, kryterium podziału pozyskanych środków pomiędzy poszczególne placówki HAL, wysokości środków należnych dla każdej placówki HAL, wysokości środków przekazanych do hufców, terminu przekazania środków do hufców.

 

15.09.2011 r.

Rada zapoznała się z dokumentami przedstawionymi przez Skarbnika Chorągwi dot. sytuacji finansowej od stycznia br. Ponadto przeanalizowano szczegółowo kwestie związane z pozyskanymi dotacjami na HAL, zwłaszcza sposobem ich podziału na poszczególne kolonie i obozy. W związku z otrzymanymi informacjami członkowie Rady postanowili zorganizować spotkanie robocze, poświęcone dotacjom na HAL.

 

29.06.2011 r.

Rada podjęła uchwałę w sprawie prac nad budżetem na rok 2011, w której m.in. zobowiązała komendy hufców do przygotowania projektów swoich budżetów jeszcze przed zjazdami. W związku z nieprzygotowaniem materiałów przez skarbnika, kwestię nowelizacji budżetu Chorągwi na rok 2011 przeniesiono na 15 września 2011 r. Rada Chorągwi zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2010, decydując także o sposobie pokrycia straty. W wyniku oceny działalności i głosowania nad wnioskiem w sprawie absolutorium, wszyscy członkowie Komendy Chorągwi z wyjątkiem Komendanta Chorągwi otrzymali absolutorium za okres od 27 listopada do 31 grudnia 2010 r.

 

16.06.2011 r.

Odbyła się siódma zbiórka Rady Chorągwi, podczas której przyjęto uchwałę w sprawie kierunków pracy w zakresie pracy kadrą (będącą podsumowaniem poprzedniej zbiórki). W związku z brakiem opinii biegłego rewidenta cały blok spraw związanych z zatwierdzeniem sprawozdań, oceną działalności i absolutorium za 2010 rok został przeniesiony na dodatkową zbiórkę w dniu 29 czerwca br.

 

30.05.2011 r.

Odbyła się zbiórka Rady Chorągwi poświęcona pracy z kadrą i kształceniu. Analizę stanu w tym zakresie przedstawił hm. Jakub Czarkowski – zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą. Omówione zostały najważniejsze problemy w kształceniu oraz określone kierunki w kształceniu w naszej Chorągwi.

 

31.03.2011 r.

 

Odbyła się piąta zbiórka Rady Chorągwi, podczas której rozmawiano o zasadach rozliczeń pomiędzy chorągwią i hufcami oraz zatwierdzono budżet na rok 2011 – przy jednoczesnym zobowiązaniu KCh do przedstawienia jego nowelizacji do czerwca br. Zaplanowano także dodatkową zbiórkę Rady w dniu 30 maja 2011 r., która będzie poświęcona wyłącznie pracy z kadrą.

 

3.03.2011 r.

Rada Chorągwi podjęła uchwałę, w które wybrała firmę Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron spółka komandytowa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2010. W związku z brakiem podstawowych informacji, zatwierdzenie budżetu przełożono ponownie (na 31 marca).

 

10.02.2011 r.

Odbyła się czwarta zbiórka Rady Chorągwi, w której wzięli udział członkowie Komendy Chorągwi oraz Komisja Rewizyjna Chorągwi. W związku z nieprzedstawieniem projektu budżetu oraz nierozstrzygnięciem konkursu dot. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 rozmawiano jedynie nt. wstępnych propozycji zmian w systemie finansowania Chorągwi.

 

27.01.2011 r.

Odbyła się trzecia zbiórka Rady Chorągwi, w której wzięli udział członkowie Komendy Chorągwi oraz Komisja Rewizyjna Chorągwi. Podczas zbiórki Komenda przedstawiła „bilans otwarcia”, rozmawiano też o pomyśle wystąpienia do GK o zmianę uchwały z 2005 r., która nakładała na Chorągiew opłatę prawie 2 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Piaskowej – tak, aby zastosować do tamtej transakcji zasady obowiązujące obecnie w ZHP (tzn. aby nasza Chorągiew musiała zapłacić 10% a nie 50% kwoty sprzedaży). Ponadto ustalono, że 10 lutego odbędzie się dodatkowe zebranie Rady w celu zatwierdzenia budżetu na 2011 rok oraz wyboru biegłego do badania bilansu za rok 2011.

 

18-19.12.2010 r.

Przewodniczący Rady Chorągwi wziął udział w zebraniu Rady Naczelnej ZHP, na którym m.in, były rozpatrywane wnioski w sprawie stwierdzenia nieważności trzech uchwał Zjazdu Chorągwi Stołecznej – w sprawach: absolutorium dla hm. Waldemara Kowalczyka, ponownego wyboru na funkcję komendanta hm. Waldemara Kowalczyka oraz uchwały dot. zobowiązań Chorągwi wobec GK ZHP.

 

14.12.2010 r.

Członkowie Rady Chorągwi wzięli udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju metropolicie warszawskiemu ks. kard. Kazimierzowi Nyczowi. Uroczystość odbyła się w kościele św. Anny w Warszawie. Po mszy instruktorzy oraz władze chorągwi uczestniczyli w Wigilii zorganizowanej w siedzibie chorągwi.

 

9.12.2010 r.

W lokalu Chorągwi odbyła się druga zbiórka Rady Chorągwi, w której uczestniczyli wszyscy członkowie Rady oraz dwóch zastępców Komendanta Chorągwi. Zbiórka miała charakter organizacyjny, m.in. ustalono wstępny plan działania na 2011 rok oraz określono obszary działań Rady. Zwrócono uwagę na duże znaczenie przesyłania informacji do środowisk całej Chorągwi o bieżących pracach Rady. Ponadto omówiono bieżącą sytuację po Zjeździe Chorągwi Stołecznej. Rada podjęła jedną uchwałę – w sprawie wyboru na funkcję wiceprzewodniczącej Rady Chorągwi Stołecznej ZHP hm. Ilony Więzowskiej.

Może Ci się spodobać...