Kursy wychowawców i kierowników placówek wypoczynku

Termin: 30-31.05.2015 r. Zgłoszenia: do 17.05.2015 r. za pośrednictwem ankiety zgłoszeniowej.

Kurs kierowników placówek https://kierownicy.zgloszenia24.pl.

Kurs wychowawców kolonijnych https://wychowawcy.zgloszenia24.pl

Cena: 70zł – dla członków ZHP, 120zł dla osób spoza ZHP (cena warsztatów zawiera materiały programowe, kawę, herbatę i coś do pochrupania, obiad)

 

Wpłaty: do 25.05.2015r. przelewem na konto Chorągwi Stołecznej ZHP: 8011 4010 1000 0054 2478 0010 05 z adnotacją Kurs Wychowawców Kolonijnych/Kurs Kierowników Placówek

Kontakt: W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem ksztalcenie@stoleczna.zhp.pl

Kursy odbędą się jeśli na każdy z nich będzie co najmniej 10 zgłoszeń.

Wymagania wobec uczestników: Uczestnikami kursu mogą być osoby spełniające każde z trzech niżej zapisanych warunków:

1) osoby, spełniające warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, o których mowa w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.24)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.);

2) osoby, które ukończyły 18 lat, osoby legitymujące się uzyskaniem średniego wykształcenia.

Może Ci się spodobać...