Kontakt

Chorągiew Stołeczna ZHP
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa
tel: 533 318 712
REGON: 140786064
NIP: 527-252-61-38
KRS: 0000268913
Numer w ewidencji producentów: 068093814
Biuro Chorągwi
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 9:00-17:00
Czwartek – 11:00-19:00
tel: 533 318 712 lub 22 621 65 14
phm. Wojtek Puchacz – Rzecznik prasowy
Inspektor Ochrony Danych
phm. Barbara Murdza
rodo@stoleczna.zhp.pl
Administrator Office365 i IT

administrator@stoleczna.zhp.pl

Księgowość
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:30
Czwartek – 11:00-19:00
Kadry
Sprawy prosimy kierować drogą mailową na adres kadry@stoleczna.zhp.pl
Komenda Chorągwi
hm. Paulina Gajownik – Komendantka
tel. 533 318 713
hm. Maciej Kądzielski – Skarbnik
tel. 533 318 717
hm. Sylwia Adamczuk – Zastępczyni Komendantki, Członkini Komendy ds. programu
hm. Jacek Słaby – Członek Komendy (specjalności, haliz)
phm. Katarzyna Faliszewska – Członkini Komendy (hufce)
katarzyna.faliszewska@stoleczna.zhp.pl
phm. Zofia Domańska – Członkini Komendy (integracja)
zofia.domanska@stoleczna.zhp.pl
phm. Joanna Więckowska – Członkini Komendy (gospodarcze)
joanna.wieckowska@stoleczna.zhp.pl
phm. Paulina Osińska – Członkini Komendy (promocja)
paulina.osinska@stoleczna.zhp.pl
Komisja Rewizyjna Chorągwi
hm. Jacek Kocerka – Przewodniczący
Rada Chorągwi
hm. Witold Pietrusiewicz – Przewodniczący
Sąd Harcerski Chorągwi
hm. Mirosław Kozikowski – Przewodniczący

HALiZ

phm. Katarzyna Kwiatkowska – Pełnomocnik ds. HALiZ
haliz@stoleczna.zhp.pl
W sprawach pilnych i indywidualnych prosimy o kontakt telefoniczny tel. 502 601 077

ADMINISTRATORZY I IODO

phm. Paweł Pietrzak – Administrator lokalny systemu Ewidencja
ewidencja@stoleczna.zhp.pl

Administrator – konta O365, obsługa sharepoint, strony internetowe
https://pomoc.zhp.pl/

phm. Barbara Murdza – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
rodo@stoleczna.zhp.pl

PRACA Z KADRĄ

Komisja Stopni Instruktorskich
ksi@stoleczna.zhp.pl

Szkoła Instruktorska “Iluminacja”
ksztalcenie@stoleczna.zhp.pl
wnioski.okk@stoleczna.zhp.pl

phm. Dorota Nurek – szefowa Referatu Metodycznego
dorota.nurek@stoleczna.zhp.pl

Referat ds. Szczepów – szczepy@stoleczna.zhp.pl

Referat Nieprzetartego Szlaku – nieprzetarty.szlak@stoleczna.zhp.pl

PROGRAM I SPECJALNOŚCI

hm. Rafał Łaskawski – Kapelan
kapelan@stoleczna.zhp.pl

Komisja Historyczna
komisja.historyczna@stoleczna.zhp.pl

Pełnomocnik Komendanta ds. Zagranicznych
zagranica@stoleczna.zhp.pl

phm. Łukasz Sobierajski – Szef Zespołu Promocji Chorągwi
lukasz.sobierajski@zhp.net.pl

Inspektorat Wychowania Wodnego – Zespół Pilota
pilot@stoleczna.zhp.pl

Inspektorat Ratowniczy
ratownicy@stoleczna.zhp.pl

Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej
iso@stoleczna.zhp.pl

Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Zabezpieczenia
hsgiz@stoleczna.zhp.pl

Klub Krwiodawców Harcerska Kropla Braterstwa
kropla.braterstwa@stoleczna.zhp.pl

Druhny i druhowie, Drodzy Rodzice!

w związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane i dane Waszych dzieci. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, zarejestrowana w krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS: 0000268913, NIP: 527-252-6138, REGON: 140786064, tel. 533 318 712 lub 22 621 65 14, e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl.

Jak się można z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:

ZHP Chorągiew Stołeczna
tel: 533 318 712 lub 22 621 65 14
e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, a w czwartek w godz. 11:00-19:00

IODO ZHP Chorągiew Stołeczna
phm. Barbara Murdza
e-mail: rodo@stoleczna.zhp.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Dane otrzymaliśmy od Państwa podczas zapisu dziecka do naszej organizacji, poprzez wypełnienie kart członkowskich lub podczas zapisu na organizowane przez nas różne działania w ramach realizacji naszej oferty edukacyjno-wychowawczej.

Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niektóre dane mogą być niezbędne do zawarcia Umowy,  realizacji zaakceptowanego regulaminu i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać czy procedur wewnętrznych wynikających z wdrożonych i funkcjonujących w ZHP standardów.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo danych osobowych, niezbędnych  do zawarcia umowy niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy lub nie będziemy mogli przyjąć dziecka w szeregi ZHP, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z naszej oferty wychowawczej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci w celach związanych z realizacją misji Związku Harcerstwa Polskiego, ponieważ są one  niezbędne do realizacji postanowień zaakceptowanego regulaminu  oraz wykonania zawartej umowy lub do kontaktu z Państwem. Ponadto Państwa dane przetwarzane są w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • kontaktowania się z  Państwem  w celach informacyjnych,
 • kontaktowania się z Państwem w celach podatkowych i rachunkowych,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Przetwarzamy Państwa  dane osobowe  również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZHP Chorągwi Stołecznej.

Jeśli się na to Państwo zgodzili przetwarzamy dane osobowe do:

 • kontaktowania się w celach realizacji oferty wychowawczej,
 • zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  uczestnika wypoczynku,
 • przechowywania wizerunku Państwa dziecka w postaci nagrania filmowego oraz zdjęcia,
 • zapisywania danych w plikach cookie.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci dopóki nie wycofają Państwo zgody. Cofnięcie zgody  na przetwarzanie danych do celów statutowych ZHP będzie jednoznaczne z wygaśnięciem członkowska w naszej organizacji. Nie możemy bowiem wychowywać, kształcić i rozwijać Państwa dzieci nie posiadając niezbędnej wiedzy na ich temat.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Będziemy przetwarzać Państwa dane najkrócej, jak to jest możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • jeżeli została wyrażona zgoda  na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu odwołania zgody,
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nie udostępniamy Państwa danych osobom lub podmiotom trzecim. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Państwa danych mogą być Towarzystwa Ubezpieczeniowe, firmy transportowe. Podane dane są niezbędne do realizacji usługi.

W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Ministerstwu Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, innym dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Państwa danych.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec ZHP Chorągwi Stołecznej w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z tym, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe, mamy wobec Państwa  następujące zobowiązania:

 • mogą Państwo żądać sprostowania danych: jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • mogą Państwo żądać usunięcia danych: żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane zostaną usunięte jeżeli:
  • nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej zgody, którą Państwo wycofali, a nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania,
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 • mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeżeli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z Państwem zawartej oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.