Standardy chorągwiane

Od września 2013 roku wdrażamy standardy w obszarze pracy z kadrą. Standaryzacja wynika z założeń przyjętych w Planie wdrożeniowym Systemu pracy z kadrą w ZHP w Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2013

Efektem przyjęcia standardów ma być poprawa jakości działań skupionych na pracy z kadrą w całej chorągwi. Standardy wyznaczą precyzyjne minima do zastosowania przez komendę chorągwi oraz komendę hufców. Ich spełnienie przez komendy będzie koniecznością, co wynika z samej istoty standardu. Jednak każda komenda może rozwijać standard, wzbijając się w działaniu ponad przeciętność.  

Standaryzacja, aby nie była inwazyjna, przebiegać będzie według określonego scenariusza

 1. Projekt standardu (wyjaśnienie potrzeby i celu wyznaczenia standardu, szczegółowy opis proponowanych minimów)
 2. Konsultacje otwarte online (obejmujące przede wszystkim adresatów standardu)
 3. Dopracowanie standardu i ponowne wyłożenie projektu po zmianach
 4. Formalne ogłoszenie standardu (np. rozkazem, zarządzeniem, uchwałą)

Cykl nie powinien trwać dłużej niż dwa miesiące. 

Wprowadzany standard powinien spełniać następujące kryteria:

 • powstał zgodnie z określoną procedurą zakładającą konsultacje jego treści,
 • określa precyzyjnie adresatów np. poziom komendy chorągwi i/ lub komend hufców,
 • opisuje wprowadzane minima, 
 • określa datę wejścia w życie, rozumianą jako moment, od którego standard obowiązuje bezwzględnie,
 • data wejścia w życie uwzględnia odpowiedni okres przejściowy przeznaczony na popularyzację standardu,
 • określa sposób ewaluacji stosowania standardu i wskazuje funkcję odpowiedzialnego za wdrożenie. 

W planach na ostatni kwartał 2013 roku jest wdrożenie następujących standardów:

 1. Standard powoływania zespołów oraz osób na funkcje na poziomie komendy chorągwi
 2. Standardy motywowania kadry na poziomie komendy chorągwi i komend hufców

W planie na rok 2014:

 1. Standard programowania w drużynach i szczepach

Może Ci się spodobać...