Komisja Stopni Instruktorskich

ChKSI

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich to zespół instruktorów, powołany rozkazem Komendanta Chorągwi, którego głównym celem jest prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, praca z opiekunami prób oraz wspieranie i nadzór hufcowych KSI. Szczególnym zadaniem komisji jest dbałość o wysoki poziom prowadzonych prób instruktorskich oraz budowanie etosu stopnia instruktorskiego.

hm. Ewa Partyka – przewodnicząca ksi@stoleczna.zhp.pl

hm. Agnieszka Kalińska-Brzuska – wiceprzewodnicząca

hm. Włodzimierz Wałęza – wiceprzewodniczący

hm. Agnieszka Drożdzyńska

hm. Urszula Galant

hm. Magdalena Grodzka

hm. Tomasz Kaczorowski

hm. Michał Landowski

hm. Dorota Maciejewska

hm. Marcin Maryl

hm. Małgorzata Pruś

hm. Krzysztof Rudziński

hm. Ewa Wydrzyńska

hm. Bogumiła Żelasko

Terminy posiedzeń

 2017
miesiąc data posiedzenia data składania dok.
styczeń 11.01 28.12
luty 06.02 23.01
marzec 08.03 22.02
kwiecien 10.04 27.03
maj 10.05 26.04
czerwiec 12.06 29.05
wrzesien 11.09 28.08
październik 11.10 27.09
listopad 06.11 23.10
grudzień 06.12 22.11

 

Na podstawie Uchwały nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej prosimy o wykazanie się na posiedzeniu aktualnym dokumentem potwierdzającym członkostwo w ZHP.

 

Terminy warsztatów i szkoleń

Termin Temat
 13.05.2017 warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich phm. i hm.
 14.10.2017 warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich phm. i hm.
 28.01.2017 warsztaty dla kandydatów na stopnie phm., hm.
 22-23.04.2017 kurs członków HKSI „TWORZYWO III”
 04.04.2017 zbiórka przewodniczących HKSI – 18:00 w KCh
 04.10.2017 zbiórka przewodniczących HKSI

Regulamin

Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15 września 2011 roku

Niniejszy regulamin określa zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich przy Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy zwanej dalej Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich.

Zasady działania, Powoływanie i właściwości komisji

 1. Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich to zespół instruktorski współodpowiedzialny za rozwój kadry instruktorskiej, realizujący swoje zadania poprzez:
  • prowadzenie na wysokim poziomie prób na stopnie instruktorskie zgodnie z nadanymi uprawnieniami oraz ich monitorowanie,
  • stosowanie różnorodnych form pracy z opiekunami na stopnie instruktorskie,
  • współpracę z innymi zespołami instruktorskimi (np. z Zespołem Kadry Kształcącej, inspektoratami, referatami itp.),
  • stymulowanie rozwoju instruktorów,
  • zbieranie i upowszechnianie materiałów (najciekawszych) wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie,
  • potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo
   w ZHP,
  • wspieranie i nadzorowanie KSI niższego szczebla,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków.
 2. Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich powołuje rozkazem Komendant Chorągwi.
 3. Przewodniczącym Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich może zostać instruktor
  w stopniu harcmistrza przeszkolony do pełnienia tej funkcji lub w ciągu roku od objęcia funkcji powinien uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu.
 4. Do próby w Chorągwianej KSI może przystąpić instruktor posiadający przydział służbowy na terenie działania Chorągwi Stołecznej. o ile właściwa KSI (hufca lub międzyhufcowa) nie posiada uprawnień do prowadzenia prób na dany stopień.
 5. KSI pracuje w zespołach, decyzje zespołu zapadają przy obecności co najmniej 3 członków w jego składzie musi znaleźć się przewodniczący lub wiceprzewodniczący KSI.
 6. Spotkania zespołów Chorągwianej KSI odbywają się, co najmniej raz w miesiącu w siedzibie Komendy Chorągwi. Spotkania mogą odbywać się za zgodą przewodniczącego poza siedzibą Komendy Chorągwi tzw. wyjazdowe. Komisja w całym składzie spotyka się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 7. Sprawy związane z odwołaniami od decyzji KSI podejmowane są w pełnym składzie.
 8. Terminarz spotkań jest ustalany raz na rok harcerski. Terminarz jest dostępny w Komendzie Chorągwi oraz w publikatorach elektronicznych Chorągwi.
 9. Chorągwiana KSI zbiera sprawozdania KSI hufców i międzyhufcowych KSI raz w roku
  (m.in. do opiniowania i monitorowania ich pracy).
 10. KSI wydaje opinię dla Komendanta Chorągwi o poziomie prób instruktorskich prowadzonych przez hufcowe i międzyhufcowe KSI w przypadku ubiegania się przez nie o nadanie uprawnień na prowadzenie prób podharcmistrzowskich.

Otwieranie prób na stopnie instruktorskie

 1. Instruktor lub kandydat na instruktora otwierający próbę na stopnie w Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zobowiązany jest do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów:
  • właściwie wypełniony wniosek o otwarcie próby według ustalonego wzoru, wraz ze zgodą Komendanta Hufca, bezpośrednio przełożonego osoby otwierającej próbę i opinię opiekuna,
  • kartę próby ułożoną z opiekunem próby, która powinna być sformułowana w sposób przejrzysty, celowy i terminowy. Minimum musi zawierać: Imię, Nazwisko, stopień otwierającego, wyszczególnione zadania i termin ich realizacji, wybrany sposób potwierdzania realizacji wymagań.

Dokumenty powinny być dostarczone:

 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksi@stoleczna.zhp.pl na 14 dni przed terminem zbiórki KSI oraz w wersji papierowej w sekretariacie Komendy Chorągwi na 3 dni przed terminem zbiórki KSI – w dwóch egzemplarzach,
 • w szczególnych przypadkach, kiedy otwierający próbę nie posiada dostępu do poczty elektronicznej, może złożyć wyżej wymienione dokumenty wersji papierowej
  w sekretariacie Komendy Chorągwi na 14 dni przed terminem zbiórki KSI – w dwóch egzemplarzach.

W ciągu 7 dni KSI opiniuje kartę próby i przesyła ewentualne uwagi kandydatowi
i opiekunowi.

 1. Każdy Instruktor lub kandydat na instruktora ma możliwość przybycia na posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich przed otwarciem próby w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu próby i zadań w niej zawartych. Konsultacja może odbyć się drogą elektroniczną.
 2. Na spotkanie Chorągwianej KSI kandydat otwierający próbę przychodzi wraz
  z opiekunem.
 3. KSI przeprowadza rozmowę z kandydatem i opiekunem, akceptuje program próby, który:
 • jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia,
 • zawiera dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na stopień (jedno zadanie można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być realizowane przez kilka zadań),
 • uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień,
 • jest powiązany z planem pracy środowiska,
 • wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
 • określa przewidywany czas trwania próby (Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat).
 1. KSI może wnieść do próby dodatkowe zadania.
 2. Otwarcie próby następuję po zatwierdzeniu programu próby i opiekuna próby przez KSI oraz jej wnioskiem do Komendanta Chorągwi o otwarcie próby. Decyzja o otwarciu próby zostaje zamieszczona rozkazie Komendanta Chorągwi.

Przebieg próby

 1. Osoba, której otwarto próbę realizuje zadania określone w programie. Potwierdzenie wykonania poszczególnych zadań powinno być udokumentowane stosownymi materiałami
  i sprawozdaniami m.in. dyplomami, zaświadczeniami, konspektami prowadzonych zajęć, opiniami itp.
 2. Wszystkie zmiany w trakcie trwania próby dotyczące programu próby i terminu jej realizacji dopuszczalne są wyłącznie na pisemny wniosek realizującego próbę, zaakceptowany przez opiekuna i za zgodą Chorągwianej KSI.

Zamknięcie próby na stopie instruktorskie

 1. Instruktor (kandydat) wnioskujący o zamknięcie próby zobowiązany jest do złożenia
  w sekretariacie Komendy Chorągwi następujących dokumentów:

  • właściwie wypełniony wniosek o zamknięcie próby według ustalonego wzoru, wraz
   z opinią bezpośredniego przełożonego, opiekuna próby i komendanta zaliczającego służbę instruktorską,
  • kartę próby zawierającą potwierdzenie wykonania zadań,
  • raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia. (maksymalnie 4 strony),
  • materiały wypracowane w ramach próby na płycie CD / DVD – zapisane
   w formatach tekstowych, graficznych itp. Wybrane przez KSI materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej Chorągwi Stołecznej z zachowaniem osobistych praw autorskich.

Dokumenty powinny być dostarczone:

 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksi@stoleczna.zhp.pl na 14 dni przed terminem zbiórki KSI (wniosek, raport, opinie), oraz komplet dokumentów w sekretariacie Komendy Chorągwi na 3 dni przed terminem zbiórki KSI,
 • w szczególnych przypadkach, kiedy zamykający próbę nie posiada dostępu do poczty elektronicznej, może złożyć wyżej wymienione dokumenty w wersji papierowej
  w sekretariacie Komendy Chorągwi na 14 dni przed terminem zbiórki KSI – w jednym egzemplarzu.

W ciągu 7 dni KSI przesyła ewentualne uwagi kandydatowi i opiekunowi.

 1. Na spotkanie z KSI zamykający próbę przychodzi wraz z opiekunem.
 2. W przypadku zdobywania stopnia harcmistrza zamykający próbę przedstawia na posiedzeniu KSI 10-cio minutową prezentację z realizacji próby na stopień.
 3. Po pozytywnej ocenie realizacji próby na stopień harcmistrza instruktor zgłasza się na rozmowę z Komendantem Chorągwi.
 4. Na wniosek Chorągwianej KSI Komendant Chorągwi przyznaje stopień rozkazem.
 5. Po negatywnym zamknięciu próby, Komendant Chorągwi na wniosek KSI ogłasza zamknięcie próby z wynikiem negatywnym w swoim rozkazie po zachowaniu poniższej procedury:
  • KSI informuje zainteresowanego na piśmie o swojej decyzji,
  • w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji Chorągwianej KSI o zamknięciu próby
   z wynikiem negatywnym instruktorowi przysługuje prawo odwołania się od niej do Komendanta Chorągwi,
  • po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Komendant Chorągwi ponownie kieruje sprawę próby do Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
 6. Chorągwiana KSI może z własnej inicjatywy wystąpić do Komendanta Chorągwi o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym z powodu przekroczenia zakładanego okresu trwania próby
  o więcej niż 3 miesiące. W tym celu po upływie tego okresu wzywa zdobywającego stopień
  i opiekuna do stawienia się na zbiórce Komisji, podczas której dokonuje się oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli zdobywający stopień nie stawi się na wezwanie KSI i nie usprawiedliwi swojej nieobecności KSI na następnej zbiórce zamyka próbę z wynikiem negatywnym.
 7. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do właściwości Chorągwianej KSI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
  z dnia 6 marca 2011 roku w sprawie systemu stopni instruktorskich.
 2. Traci moc regulamin KSI Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 25 kwietnia 2010 roku.
 3. Próby na stopnie instruktorskie otwarte przed 1 września 2011 r. odbywają się według dotychczasowych zasad.

Realizując swoje zadania Komisja prowadzi formy szkoleniowe we współpracy ze Szkołą Instruktorską „Iluminacja” dla:

 opiekunów prób instruktorskich, w zakresie Systemu Stopni Instruktorskich, zasad procedowania przez Komisją, idei stopnia harcmistrza, coachingu, rozwoju człowieka dorosłego – w formie seminariów, konferencji i warsztatów, a także indywidualnych konsultacji;

 kandydatów na stopień harcmistrza, w zakresie inspirowania do rozwoju, zasad pracy i regulaminu Komisji, oczekiwanego poziomu prób harcmistrzowskich – w formie warsztatów;

 członków hufcowych KSI, w zakresie współpracy międzyhufcowej, idei stopni instruktorskich, standardów prób instruktorskich, rozwiązywania problemów związanych z interpretacją Systemu Stopni Instruktorskich –  w formie konferencji, warsztatów i indywidualnych konsultacji;

 kandydatów na członków KSI – w formie kursów członków KSI.

Komisja stopni Uprawnienia do stopni Termin wygaśnięcia Rozkaz nadający uprawnienia
Chorągwiana hm 31.05.2017 r. Rozkaz Naczelnika ZHP L.4/2014 z dnia 30.05.2014 r.
Hufiec Błonie phm 31.12.2018 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z  dnia 29.01.2016 r.
Hufiec Celestynów pwd ————— ————————————————
Hufiec Garwolin phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Grodzisk Maz. phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.16/2016 z dnia 31 grudnia 2016 r.
Hufiec Legionowo phm 31.12.2018 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z  dnia 29.01.2016 r.
Hufiec Milanówek phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Nowy Dwór Maz. phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Otwock phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Piaseczno phm 31.12.2018 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Piastów phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2014 z  dnia 23.12.2014 r.
Hufiec Pruszków phm 31.12.2017 r Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2014 z  dnia 23.12.2014 r.
Hufiec Sulejówek phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Tłuszcz pwd ————— ————————————————
Hufiec Wołomin pwd ————— ————————————————
Hufiec Zielonka phm 31.12.2018 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z  dnia 29.01.2016 r.
Hufiec Ząbki pwd ————— wpłynął wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia prób phm
Hufiec Warszawa Centrum phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2014 z  dnia 23.12.2014 r.
Hufiec Warszawa Mokotów Ż phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2014 z  dnia 23.12.2014 r.
Hufiec Warszawa Mokotów M phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z  dnia 29.01.2016 r.
Hufiec Warszawa Ochota phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2014 z  dnia 23.12.2014 r.
Hufiec Warszawa Praga Południe phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2014 z  dnia 23.12.2014 r.
Hufiec Warszawa Praga Północ phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Warszawa Ursus pwd ————— ————————————————
Hufiec Warszawa Ursynów phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z  dnia 29.01.2016 r.
Hufiec Warszawa Wawer pwd ————— wpłynął wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia prób phm
Hufiec Warszawa Wola phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2014 z  dnia 23.12.2014 r.
Hufiec Warszawa Żoliborz phm 31.12.2017 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2014 z  dnia 23.12.2014 r.