Komisja Stopni Instruktorskich

ChKSI

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich to zespół instruktorów, powołany rozkazem Komendanta Chorągwi, którego głównym celem jest prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, praca z opiekunami prób oraz wspieranie i nadzór hufcowych KSI. Szczególnym zadaniem komisji jest dbałość o wysoki poziom prowadzonych prób instruktorskich oraz budowanie etosu stopnia instruktorskiego.

Skład ChKSI:

hm. Paweł Weszpiński – przewodniczący

hm. Małgorzata Pruś – wiceprzewodnicząca

hm. Krzysztof Rudziński – wiceprzewodniczący

hm. Włodzimierz Wałęza – wiceprzewodniczący

hm. Agnieszka Drożdzyńska

hm. Magdalena Grodzka

hm. Tomasz Kaczorowski

hm. Emilia Kulczyk-Prus

hm. Dorota Maciejewska

hm. Marcin Maryl

phm. Anna Pruś – sekretarz  ksi@stoleczna.zhp.pl

Link do zgłoszeń na staż marcowy:

Microsoft Forms 

czas zgłoszeń 04.02.20 – 11.02.20

Terminy posiedzeń

 2020    
 
miesiąc data posiedzenia data składania dok.
styczeń 08.01 08.12
luty 03.02 03.01
marzec 04.03 04.02
kwiecień 06.04 06.03
maj 06.05 06.04
czerwiec 01.06 01.05
wrzesień 02.09 01.08
październik 05.10 05.09
listopad 04.11 04.10
grudzień 07.12 07.11

 

Na podstawie Uchwały nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej prosimy o wykazanie się na posiedzeniu aktualnym dokumentem potwierdzającym członkostwo w ZHP.

 

Terminy warsztatów i szkoleń

Termin Temat
   warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich phm. i hm. – II poziom
   warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich phm. i hm. – I poziom
   
   warsztaty dla kandydatów na stopnie phm., hm.
   
 24-26.01.2020  kurs członków HKSI „TWORZYWO III”
03.10.2019  zbiórka przewodniczących HKSI
   
   
   

Regulamin pracy

Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP

z dnia 6 lutego 2017 roku

 

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP działa zgodnie z obowiązującym systemem stopni instruktorskich. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy zwanej dalej także: KSI chorągwi lub KSIch.

 

Postanowienia ogólne

 1. Komisja podejmuje wszelkie decyzje na zasadzie porozumienia. Głosowanie, w którym brana jest pod uwagę zwykła większość głosów, uznaje się za ostateczną metodę uzgodnienia stanowiska przez członków komisji.
 2. Sprawy związane z odwołaniem od decyzji KSI chorągwi podejmowane są w innym składzie niż ten, który podejmował decyzję będącą przedmiotem odwołania.
 3. Terminarz spotkań jest ustalany na cały rok harcerski. Terminarz jest dostępny na stronach WWW Chorągwi Stołecznej ZHP.

 

Otwieranie prób na stopnie instruktorskie

 1. Instruktor lub kandydat na instruktora otwierający próbę na stopień instruktorski w Komisji Stopni Instruktorskich chorągwi zobowiązany jest do dostarczenia w formie elektronicznej wniosku o otwarcie próby wraz z załącznikami według ustalonego wzoru znajdującego się na stronie internetowej KSICh  na 21 dni przed terminem spotkania KSICh.
 2. Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne
 3. Każdy Instruktor lub kandydat na instruktora ma możliwość spotkania z komisją przed otwarciem próby w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu próby i zadań w nim zawartych. Konsultacja może odbyć się drogą elektroniczną.
 4. Na spotkanie KSI chorągwi kandydat otwierający próbę zgłasza się wraz z opiekunem.
 5. Opiekun musi w ciągu ostatnich trzech lat: mieć ukończone lub współorganizować szkolenie dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie na poziomie właściwym dla prowadzonej próby (próby harcmistrzowskie na poziomie co najmniej chorągwianym) albo odbyć staż w KSI Chorągwi Stołecznej.
 6. KSI chorągwi może, za zgodą kandydata, wprowadzić do próby dodatkowe zadania.
 7. Wniosek o zmiany w trakcie trwania próby powinien być złożony w formie elektronicznej, przez formularz na stronie KSI. Zmiany wymagają akceptacji KSIch. Komisja może zaprosić kandydata na spotkanie celem omówienia zmian.

 

Zamknięcie próby na stopień instruktorski

 1. Instruktor (kandydat) wnioskujący o zamknięcie próby zobowiązany jest do złożenia wniosku o zamknięcie próby wraz z załącznikami według ustalonego wzoru znajdującego się na stronie internetowej KSIch, na 21 dni przed spotkaniem komisji. Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne.
 2. wybrane przez KSI chorągwi materiały mogą zostać wykorzystane lub opublikowane w ramach upowszechniania dorobku prowadzonych prób..
 3. Jeżeli osoba realizująca próbę nie może przesłać w wersji elektronicznej materiałów ze względu na rozmiar lub formę, należy ustalić sposób ich przekazania z sekretarzem KSI chorągwi.
 4. Na spotkanie z komisją zamykający próbę zgłasza się wraz z opiekunem.

 

Współpraca KSIch z komisjami stopni instruktorkich hufcowych i międzyhufcowych

 1. KSI chorągwiana gromadzi sprawozdania KSI hufców i międzyhufcowych KSI, składane raz w roku, w terminie do 30 września, za ubiegły rok harcerski.
 2. Jeżeli w ciągu roku harcerskiego następują zmiany w składzie komisji hufcowej lub międzyhufcowej, komisja zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną o nowym składzie KSIch.
 3. Komisja hufcowa lub międzyhufcowa, może włączyć do swojego składu instruktorów nieposiadających przydziału służbowego do hufców tworzących ww. komisje na okres i na warunkach uzgodnionych z KSICh.
 4. KSI chorągwi wydaje opinię dla komendanta chorągwi o poziomie prób instruktorskich prowadzonych przez KSI hufców i międzyhufcowe KSI

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016r. w sprawie Systemu Stopni Instruktorskich.
 2. Traci moc regulamin KSI Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 15 września 2011 roku.
 3. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do właściwości KSI Chorągwi Stołecznej ZHP.

Realizując swoje zadania Komisja prowadzi formy szkoleniowe we współpracy ze Szkołą Instruktorską „Iluminacja” dla:

 opiekunów prób instruktorskich, w zakresie Systemu Stopni Instruktorskich, zasad procedowania przez Komisją, idei stopnia harcmistrza, coachingu, rozwoju człowieka dorosłego – w formie seminariów, konferencji i warsztatów, a także indywidualnych konsultacji;

 kandydatów na stopień harcmistrza, w zakresie inspirowania do rozwoju, zasad pracy i regulaminu Komisji, oczekiwanego poziomu prób harcmistrzowskich – w formie warsztatów;

 członków hufcowych KSI, w zakresie współpracy międzyhufcowej, idei stopni instruktorskich, standardów prób instruktorskich, rozwiązywania problemów związanych z interpretacją Systemu Stopni Instruktorskich –  w formie konferencji, warsztatów i indywidualnych konsultacji;

 kandydatów na członków KSI – w formie kursów członków KSI.

Komisja stopni Uprawnienia do stopni Termin wygaśnięcia Rozkaz nadający uprawnienia
Chorągwiana hm 31.10.2022 r. Rozkaz Naczelniczki ZHP                     L.15/2019 z dnia 31.12.2019 r.
Hufiec Błonie phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z  dnia 29.01.2016 r.
Hufiec Celestynów pwd ————— ————————————————
Hufiec Garwolin phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Grodzisk Maz. phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.13/2018 z  dnia 21.12.2017 r.
Hufiec Legionowo phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z  dnia 29.01.2016 r.
Hufiec Milanówek phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.13/2018 z  dnia 21.12.2017 r.
Hufiec Nowy Dwór Maz. phm 31.12.2021 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Otwock phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Piaseczno phm 31.12.2021 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Piastów phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Pruszków phm 31.12.2019 r Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Sulejówek phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
       
Hufiec Wołomin pwd ————— ————————————–
Hufiec Zielonka phm 31.12.2021 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z  dnia 29.01.2016 r.
Hufiec Ząbki phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Choragwi Stołecznej ZHP L.13/2018 z dnia 21.12.2018 r.
Hufiec Warszawa Centrum phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Warszawa Mokotów Ż phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHPL.13/2018 z  dnia 21.12.2018 r.
Hufiec Warszawa Mokotów M phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.13/2018 z  dnia 21.12.2018 r.
Hufiec Warszawa Ochota phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Warszawa Praga Południe phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Warszawa Praga Północ phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z  dnia 23.12.2016 r.
Hufiec Warszawa Ursus phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.7/2018 z  dnia 30.06.2018 r.
Hufiec Warszawa Ursynów phm 31.12.2019 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Warszawa Wawer pwd ————— ————————————-
Hufiec Warszawa Wola phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.
Hufiec Warszawa Żoliborz phm 31.12.2020 r. Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z  dnia 31.12.2017 r.